(ip) بازدیدکنندگان
1%
104
بازدید از صفحه
2.6%
118
صفحه ها
ادرس سایت
بازدید از صفحه
/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84
24
/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D9%82%D8%B1%D8%B5%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
15
/tag/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84
12
/tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C
8
/tag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84%20%D9%BE%DA%AF%D8%A7%DA%98%D9%86
6
مراجعه کنندگان
وب سایت
(ip) بازدیدکنندگان
www.google.com
95
com.google.android.googlequicksearchbox
3
کشورها
نام
(ip) بازدیدکنندگان
101
مرورگرها
نام
(ip) بازدیدکنندگان
Chrome
80
Safari
10
Samsung Internet
8
ناشناخته
2
Google Search
2
سیستم عامل
نام
(ip) بازدیدکنندگان
Android
90
iOS
13
Windows
1
رویدادها
بدون داده.
این گزارش در تاریخ 2021-10-17 و زمان 09:54:53 (UTC +03:30) تولید شد تازه کردن گزارش