(ip) بازدیدکنندگان
75.9%
26
بازدید از صفحه
72.9%
32
صفحه ها
ادرس سایت
بازدید از صفحه
/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D9%82%D8%B1%D8%B5%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
5
/tag/%D8%A2%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
4
/post/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
4
/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84
3
/tag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%B5%20%D8%A2%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%2050%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
2
مراجعه کنندگان
وب سایت
(ip) بازدیدکنندگان
www.google.com
26
کشورها
نام
(ip) بازدیدکنندگان
24
مرورگرها
نام
(ip) بازدیدکنندگان
Chrome
18
Samsung Internet
3
Firefox Mobile
3
Firefox
1
Safari
1
سیستم عامل
نام
(ip) بازدیدکنندگان
Android
23
Windows
2
iOS
1
رویدادها
بدون داده.
این گزارش در تاریخ 2021-10-17 و زمان 08:59:16 (UTC +03:30) تولید شد تازه کردن گزارش