وب سایت ها

یادداشت ها
سطح حرفه ای
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
لیست

API endpoint:

GET
http://amaryab.com/api/v1/websites

درخواست مثال:

curl --location --request GET 'http://amaryab.com/api/v1/websites' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parameter
نوع
Description
search
اختیاری string
The search query.
sort
اختیاری string
مرتب سازی. Possible values are: desc for Z-A, asc for A-Z.
per_page
اختیاری int
Results per page. Possible values are: 10 to 100. Defaults to: 10.
نمایش

API endpoint:

GET
http://amaryab.com/api/v1/websites/{id}

درخواست مثال:

curl --location --request GET 'http://amaryab.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
فروشگاه

API endpoint:

POST
http://amaryab.com/api/v1/websites

درخواست مثال:

curl --location --request POST 'http://amaryab.com/api/v1/websites' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Parameter
نوع
Description
url
الزامی string
آدرس وب سایت
privacy
اختیاری integer
Stats page privacy. Possible values are: 0 for عمومی, 1 for خصوصی, 2 for رمز عبور. Defaults to: 1.
password
اختیاری string
رمز ورود به صفحه آمار. Only works with privacy set to 2.
email
اختیاری integer
گزارش های ایمیل دوره ای. Possible values are: 0 for غیرفعال, 1 for فعال. Defaults to: 0.
exclude_bots
اختیاری integer
رباتهای رایج را از ردیابی حذف کنید ( مانند ربات های گوگل یا بینگ یا .. از آمار شما حذف میشوند) Possible values are: 0 for غیرفعال, 1 for فعال. Defaults to: 1.
exclude_params
اختیاری string
Exclude URL query parameters from being tracked. هر خط یک رکورد
exclude_ips
اختیاری string
ردیابی IP ها را حذف کنید هر خط یک رکورد
بروزرسانی

API endpoint:

PUT PATCH
http://amaryab.com/api/v1/websites/{id}

درخواست مثال:

curl --location --request PUT 'http://amaryab.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Parameter
نوع
Description
privacy
اختیاری integer
Stats page privacy. Possible values are: 0 for عمومی, 1 for خصوصی, 2 for رمز عبور.
password
اختیاری string
رمز ورود به صفحه آمار. Only works with privacy set to 2.
email
اختیاری integer
گزارش های ایمیل دوره ای. Possible values are: 0 for غیرفعال, 1 for فعال.
exclude_bots
اختیاری integer
رباتهای رایج را از ردیابی حذف کنید ( مانند ربات های گوگل یا بینگ یا .. از آمار شما حذف میشوند) Possible values are: 0 for غیرفعال, 1 for فعال.
exclude_params
اختیاری string
Exclude URL query parameters from being tracked. هر خط یک رکورد
exclude_ips
اختیاری string
ردیابی IP ها را حذف کنید هر خط یک رکورد
حذف

API endpoint:

DELETE
http://amaryab.com/websites/{id}/destroy

درخواست مثال:

curl --location --request DELETE 'http://amaryab.com/websites/{id}/destroy' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'